Watersnood in 2002

hw-moldau-praha hw-a01-Kampa-cp314
Rechts ziet u het waterpeil in enkele rampjaren, aangebracht tegen de gevel van huis nummer 314 op Kampa (naast de Karelsbrug en zichtbaar vanop de brug).
Praag, 14 agustus 2002.
Wat is er gebeurd? Midden augustus 2002 werd Bohemen, vooral Zuid-Bohemen, geteisterd door zware regenval. Beken en rivieren leidden het water naar de Moldau. In totaal werden ongeveer 505 steden en dorpen door de watersnood getroffen. Daaronder waren veertig beschermde historische plaatsen.In Praag werd de hoogste waterstand op 14 augustus bereikt. Het debiet van de Moldau was toen 5300 m3, het bedraagt normaal gemiddeld 145 m3.
floods-map
flag_en  On the map you can see where the water left its banks and flooded city areas. flag_nl  Op de kaart kun je zien waar het water stadsdelen overstroomde.
hw-moldau01 flag_en  A wild and swollen river. Do you see the container drifting on the water?

flag_nlEen wilde en gezwollen rivier. Zie je de container op drift?

hw-sm-wall flag_en  The Old Town was protected by an iron wall, but trough canalisation the water reached the lower parts of the Old Town.

flag_nl  De Oude Stad werd beschermd door een metalen waterkeringsmuur, maar door de rioleringsbuizen raakte het water toch in de lagere gedeelten van de Oude Stad.

hw-sm-wall2 flag_en  The same wall north of Charles Bridge.

flag_nl  Dezelfde waterkeringsmuur ten noorden van de Karelsbrug.

hw-sm-malenamesti flag_en  Water on Male Namesti (Little Square) close to the town hall.

flag_nl  Water op Male Namesti (Klein Plein) vlakbij het oude stadhuis.

hw-sm01 flag_en  They tried to save the 13th century Saint-Agnes Cloister in Prague Old Town …

flag_nl  Men trachtte het 13de eeuwse Sint-Agnesklooster in de Praagse Oude Stad te redden …

hw-sm02 flag_en  … but unfortunately the water came trough canalisation.

flag_nl  … maar helaas kwam het water via de riolering.

hw-sm-noord flag_en  The neighbourhood of Agnes Cloister in Old Town.

flag_nl  De buurt van het Agnesklooster in de Oude Stad.

hw-jew-oldnew flag_en  The Jewish Quarter was also hit by the water. Here a view of the flooded interior of the Old-New Synagogue (August 15th).

flag_nl  Het Joods Kwartier werd eveneens door het hoogwater zwaar getroffen. Hier zie je het interieur van de Oudnieuw Synagoge met zijn waardevolle inrichting (15 augustus).

hw-jew-pinkas flag_en  The main hall of the Pinkas Synagogue (August 15th).

flag_nl  De gebedsruimte van de Pinkassynagoge (15 augustus).

hw-moldau-bruggen flag_en  Bridges accross the Moldava River. At left Old Town. Imagine boats going under the bridges!

flag_nl  Bruggen over de Moldau. Links de Oude Stad. Beeld je de boten in die onder de bruggen varen!

hw-malastrana01 flag_en  Flooded Lesser Town. Prague Castle at the background.

flag_nl  De overstroomde Kleine Zijde en op de achtergrond de Praagse Burcht.

hw-malastrana02 flag_en  Tram stop “Malostranska” in Lesser Town.

flag_nl  Tramhalte “Malostranska” in de Kleine Zijde.

hw-malastrana03 flag_en  Liechtenstein Palace in Lesser Town.

Dutch - NL  Het Liechtenstein Paleis in de Kleine Zijde.

hw-havel   President Vaclav Havel visiting the flooded areas (here on Charles Bridge).

  President Vaclav Havel bezoekt de getroffen wijken (hier op de Karelsbrug).

hw-malastrana04 flag_en  “Velkoprevorske namesti” Square with French embassy in Lesser Town.

Dutch - NL  “Velkoprevorske namesti” (Grootmeestersplein) met de Franse ambassade in de Kleine Zijde.

hw-metro1 flag_en  Metro station “Florenc”: water at street level.

Dutch - NL  Metrostation “Florenc”: water op straatniveau.

hw-metro2 flag_en  Metro station “Florenc”: entrance hall.

Dutch - NL  Metrostation “Florenc”: de toegangshal.

hw-metro3 flag_en  Metro station “Florenc”: one of the two trains found in the flooded underground.

Dutch - NL  Metrostation “Florenc”: een van de twee metrotreinen die in het water waren achtergebleven.

hw-metro4 flag_en  Metro station “Florenc”: after having pumped away the water.

Dutch - NL  Metrostation “Florenc”: na het water te hebben weggepompt.

hw-tears flag_en  Water and tears.

Dutch - NL  Water en tranen.