Foto´s van Praag

 

plicka
Torenspitsen van de Maria Tynkerk

Op deze pagina tonen we een keuze uit ons Praags foto-album. Sommige foto´s zijn ons door reizigers ter beschikking gesteld, waarvoor onze hartelijke dank. Andere mochten we scannen of van websites kopiëren.
U vindt hier o.a. historische foto´s uit de 19de eeuw en foto´s van verdwenen monumenten als bijv. van het Stalin-standbeeld (waar nu de metronoom staat).

 

Pražský Hrad – Prague Castle – Praagse Burcht

hrad-panorama2.jpg flag_en  Prague Castle with the cathedral, roofs of the Lesser Town. At left the Saint-Nicholas church, at right the Saint-Thomas church.

flag_nl  Achteraan in beeld, de Praagse Burcht met de kathedraal. Daken van de Kleine Zijde met links de Sint-Niklaaskerk en rechts de Sint-Thomaskerk.

hrad-panorama3 flag_en  Panorama with the Charles Bridge, Lesser Town and Prague Castle.

flag_nl  Panorama van de Karelsbrug, Kleine Zijde en Praagse Burcht.

hrad-katedrala7 flag_en  From left: Black Tower, Saint-George Basilica, Cathedral

flag_nl  V.l.n.r.: Zwarte Toren, Sint-Jorisbasiliek, kathedraal

hrad-old_hrad1 flag_en  Scenic view (1858) of the Lesser Town and Prague Castle. The cathedral is not finished yet: only the choir and the southern tower are there.

flag_nl  Een foto uit 1858. Panorama van de Kleine Zijde en de Burcht. De kathedraal is nog onafgewerkt: alleen het koor en de zuidertoren staan er.

hrad-old_st-vitus1.jpg flag_en  The cathedral about 1865. The choir had been closed for centuries by a “provisional” front. The tower stood isolated from the choir.

flag_nl  De kathedraal omstreeks 1865. Het koor is eeuwenlang door een “voorlopige” wand afgesloten geweest. De toren staat min of meer geisoleerd.

hrad-old_st-vitus3.jpg flag_en  The cathedral in 1865. The nave has been built end 19th – begin 20th century.

flag_nl  De kathedraal in 1865. Het schip werd pas eind 19de – begin 20ste eeuw gebouwd.

hrad-old_st-vitus2 flag_en  The cathedral-choir in 1856. Attend the baroque roof.

flag_nl  Het koor van de kathedraal in 1856. Let op het barokke dak.

hrad-kralovskypalac2 flag_en  The romanesque floor of the former King´s Palace

flag_nl  Het oudste, romaanse, deel van het voormalig koninklijk paleis

 

 Hradčany – Castle Town – Burchtstad

HC-Strahov01 flag_en  Aerial photograph of Strahov Abbey

flag_nl  Een luchtfoto van de norbertijner abdij Strahov

HC-loreta3 flag_en  Loreta, a place of pilgrimage

flag_nl  Het Loreto bedevaartoord

 

 Malá Strana – Lesser Town – Kleine Zijde

MS-roofs flag_en  Roofs of Lesser Town

flag_nl  Daken van de Kleine Zijde

MS-SintNiklaas1 flag_en  Saint-Nicholas Church of Lesser Town

flag_nl  Sint-Niklaaskerk van de Kleine Zijde

MS-valdstejnska1 flag_en  Valdstejnská-street

flag_nl  De Valdstejnská-straat

MS-valdstejnskypalac1 flag_en  Garden of the Valdstejn Palace

flag_nl  De tuin van het Valdstejnpaleis

MS-Ledebursky01 flag_en  Garden of the Ledebursky Palace

flag_nl  De tuin van het Ledeburský-paleis

MS-Certovka1 flag_en  Čertovka

flag_nl  De Čertovka (Duivelsbeek).

MS-Certovka2 flag_en  Čertovka in winter

flag_nl  De Čertovka in de winter.

MS-zameckeschody1 flag_en  Old Castle Stairs

flag_nl  De Oude Burchttrappen.

MS-staryschody1 flag_en  Old Castle Stairs

flag_nl  De Oude Burchttrappen.

 

Staré Město – Old Town – Oude Stad

SM-old_staromestske1 flag_en  Old Town Square about 1870. At left the belfry with bay window, at right the disappeared neo-gothic wing of the town hall. On the square the Maria-column (destroyed in 1918).

flag_nl  Het Oudestadsplein omstreeks 1870. Links het belfort met de erker en rechts ervan de neogotische vleugel (verdwenen). Midden op het plein staat de Mariazuil (vernield in 1918).

SM-old_staromestske3 flag_en  Old Town Hall about 1880

flag_nl  Het stadhuis van de Oude Stad omstreeks 1880

SM-old_staromestske2 flag_en  Kinsky Palace on Old Town Square in 1856. At right House “The Stone Bell” with baroque front (now gothic).

flag_nl  Het Kinskýpaleis op het Oudestadsplein in 1856. Rechts ervan het huis “In de klok” met barokke gevel (thans gotisch).

SM-namesti01 flag_en  Old Town Square

flag_nl  Het Oudestadsplein

SM-orloj1 flag_en  The astronomical clock in the belfry

flag_nl  De astronomische klok in het belfort

SM-orloj3 flag_en  The wooden apostles of the Astronomical Clock

flag_nl  De houten apostelbeelden in de astronomische klok

SM-Melantrichova flag_en  Melantrich street

flag_nl  De Melantrichstraat

SM-Rudolfinum01 flag_en  Rudolfinum, the seat of the Czech Philharmonic Orchestra.

flag_nl  Het Rudolfinum, de zetel van het Tsjechisch Filharmonisch Orkest.

Josefov-old_ghetto1 flag_en  A street in the demolished ghetto, about 1898.

flag_nl  Een straat in het verdwenen ghetto, omstreeks 1898.

Josefov-old_ghetto2 flag_en  The demolished ghetto about 1898. The ghetto was demolished at the end of the 19th century. New streets were shaped and a complete new quarter was built in neo-styles and Art Nouveau. A few synagogues, de Jewish cemetary and town hall are preserved.

flag_nl  Een straat in het verdwenen ghetto, omstreeks 1898. Het ghetto werd eind 19de eeuw afgebroken. Nieuwe straten werden aangelegd en een volledig nieuwe stadswijk in diverse neostijlen en Jugendstil werd nieuw gebouwd. Enkele synagogen, de begraafplaats, het begrafenishuisje en het Joodse raadhuis bleven gespaard.

Josefov-old_ghetto3 flag_en  The ghetto about 1898

flag_nl  Het ghetto omstreeks 1898

Josefov-jewishcemetery2 flag_en  The Old Jewish Cemetary

flag_nl  De oude Joodse begraafplaats in de Oude Stad

Josefov-jewishcemetery1 flag_en  The Old Jewish Cemetary

flag_nl  De oude Joodse begraafplaats in de Oude Stad

karluvmost-ca1960 flag_en  Charles Bridge about 1960

flag_nl  De Karelsbrug begin zestiger jaren

karluvmost-ca flag_en  Charles Bridge before World War II

flag_nl  De Karelsbrug tijdens het interbellum

 

Nové Město – New Town – Nieuwe Stad

NM-old_vaclavske1 flag_en  Wenceslas Square about 1870. The buildings still are modest. The high church is the Mary-in-the-Snow Church. The spires are from left to right: cathedral, Mary-in-the-Snow Church, Saint-Gall Church, belfry, Saint-Nicholas Church, Tyn Church.

flag_nl  Het Wenceslasplein omstreeks 1870. Er is nog geen hoogbouw te bespeuren. De Maria-van-Sneeuwkerk torent boven de huizen aan de linkerzijde uit. Hoog uitstekende gebouwen v.l.n.r.: katedraal, Maria-van-Sneeuwkerk, Sint-Galluskerk, belfort, Sint-Niklaaskerk, Maria-van-Tynkerk.

NM-old_vaclavske3_ca1946 flag_en  Wenceslas Square about 1946, seen from a tram.

flag_nl  Het Wenceslasplein omstreeks 1946 vanuit een tram.

 

Miscellanea

Varia-old_Stalinmonument1 flag_en  The huge Stalin Monument, built in 1955 and demolished in 1962. It stood on the Letna Hill where now the metronome is standing.

flag_nl  Het reusachtige Stalinmonument, in 1955 opgetrokken, werd in 1962 weer verwijderd. Het stond op de Letná-heuvel waar nu de “metronoom” staat.

Varia-old_Stalinmonument2 flag_en  The Stalin Monument

flag_nl  Stalinmonument

Varia-old_Stalinmonument3 flag_en  The Stalin Monument was after three attempts dynamited in 1962.

flag_nl  Het Stalinmonument na de dynamitering in 1962.

HC-Strahov07 flag_en  In Prague there are three late-baroque library halls. Two of them are situated in the Strahov Abbey. The oldest there is the Theological Hall.

flag_nl  Praag telt drie laatbarokke bibliotheekzalen. Twee ervan vind je in de Strahov-abdij. De oudste zaal is er de Theologische Zaal.

HC-Strahov08 flag_en  The Philosophical Hall in Strahov Abbey

flag_nl  De Filosofische Zaal in de Strahov-abdij

SM-Klementinum01 flag_en  The Old Library in the Klementinum

flag_nl  De Oude Bibliotheek in het Klementinum

Divadlo-Srnec01 flag_en  The most famous Black Theatre company is that of Jiri Srnec.

flag_nl  Het beste en beroemdste “zwart theater” gezelschap is dat van Jiri Srnec.